کلیپ طنز خنده دار فاطی فیثاغورث

کلیپ طنز خنده دار درباره تلفن و فیثاغورث