قسمت ۲ جهانبینی ۱ باصدای دلنشین احمدرضاسازواری

جهان بینی و ایدئولوژی در کنگره ۶۰ جمعیت احیای انسانی فیلم مربوطه جهان بینی با صدای دلنشین احمدرضاسازواری