فعالیت راهبر ساز 

Leadership activity

ایجاد سازمانی بزرگ از تلاشی کوچک ولی مستمر

 

حتما شما هم در طی روز با آدم‌هایی برخورد می‌کنید که غرق در اعداد و ارقام هستند. میزان موفقیت و یا پیشرفت را با اعداد درک و تحلیل می‌کنند.

شبکه فروش بعنوان بستر اصلی فعالیت اقتصادی کشور، همواره چالش روبرو شدن با اعداد را داشته است. 

شبکه توزیع انحصاری و یا بازاریابی چند سطحی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کیفیت و اثر گذاری را هم می‌شود با اعداد تعریف کرد و هم دیدی فراتر از آن داشت.

در بازاریابی چند سطحی تکسو؛ معیار و مولفه موفقیت تعداد نفراتی سازمان شما نیست. کمیت بدون داشتن کیفیت نمی‌تواند جریان ساز باشد. بنابریان ساختن رویکرد راهبری و راهنمایی در طرح درآمدزایی تکسو برای مستقل شدن سازمان فروش مردم نهاد، تفکری است که توانسته نتایج خیره کننده‌ای داشته باشد.

موفق‌ترین راهبران و راهنمایان تکسو، افرادی هستند که رهبران بیشتری را در سازمان خود آموزش و فعال کرده‌اند.

اهمیت راهبری یک سازمان، آنقدر بسزا هست که با هم نکات مهم این تکنیک مدیریت را مرور نماییم؛

 

ویژگی‌های برجسته  مدیران، راهنماها و راهبران تکسو

با درک و تحلیل صحیح از سازمان مردم نهاد در بستر فروش مستقیم اجتماعی خصوصیات راهبری این‌گونه تعریف می‌شود: 

1.به راحتی و در کمال آرامش مایل به شنیدن و تصمیم‌گیری بر اساس طیف متنوعی از رویکردهاست.

2.به جای صادر کردن یک فرمان بی هدف، مثل یک راهنما یا مربی عمل می‌کند. آموزش می‌دهد به جای دستور دادن.

3.در کسب موفقیت تمامی سازمان را سهیم می‌داند (به جای آنکه موفقیت را متعلق به خودش بداند.) انگیزه‌ای بیشتر برای همراهی ایجاد می‌کند.

4.با فراهم کردن استقلال فعالیت‌ها  در عملکردهای آموزشی کسب و کار، افراد را توانمند ساخته و تقویت می ‌کند.

5.مردم را از طریق توسعه و آموزش، چه براساس تجربه شخصی و چه بر مبنای منابع آموزش سازمان، راهبری می‌کند. هدف اصلی او همیاری با دیگران است و نه فروش و جذب پاداش آن. با عملکرد درست و با قاعده از خدمت اجتماعی خود یک جریان اقتصادی ایجاد می‌کند.

6.دیگران را از طریق ارائه و معرفی اصولی به سرمایه گذاری در کسب و کار، تشویق می‌کند.

7.به مردم از طریق حمایت و پاداش‌ها، انگیزه می‌دهد.

8.با نشان دادن نمونه مثال، راهبری می‌کند. رهبر پیش قدم است در هر امر و رئیس در انتهای صف در انتظار فعالیت دیگر همکاران.

9.با در نظر گرفتن بهترین علایق مردم  و مشاوران سازمانش به آنها خدمت می‌کند.

10.همیشه اول یاد می‌گیرد و بعد برای راهنما شدن اقدام می‌کند.

 

طرح درآمد زایی مشاوران تا راهبران سازمان تکسو

فعالیت در کسب و کاری که توان رشد و شکوفایی فردی و گروهی را برای شما ایجاد می‌کند. یک فعالیت سازنده است. ساختن خانه‌ای نو. 

شما هم می‌توانید عضوی از خانواده بزرگ و موفق تکسو باشید.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703