طرح درآمدزایی شرکت تکسو 

 

پاداش ماهیانه :

%5 از ارزش فروش شرکت بین مشاوران فروشی که در ماه دارای حداقل ۳ شاخه 1200 امتیازی(۱ RC ) و یا ۳ شاخه 4000 امتیازی( ۴ RC ) باشند بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

نکته: برای ۳ شاخه 1200 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 1200 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 5 RC برای ۳ شاخه 4000 امتیازی با اضافه شدن هر شاخه 4000 امتیازی یک RC اضافه خواهد شد تا 8 RC

 

%8 از ارزش فروش شرکت بین مشاوران فروشی که در ماه واجد شرایط دو شاخه جداشونده شوند، برای دوشاخه یک RC وهر رده هر شاخه جداشونده یک RC بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

 

%5 از ارزش فروش شرکت بین مشاوران فروشی که در ماه واجد شرایط زیر باشند بر حسب امتیاز پاداش (RC) هر رده تقسیم می شود.

همچنین مبلغ واجد صلاحیت شدن دریافت این پاداش 100,000 تومان می باشد.

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703