قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

 

موازین و مقررات شرکت بخش مکمل قرارداد مشاوره و فروش محصولات است. مشاور باید موازین و مقررات و همچنین اصلاحات آن ها را که توسط شرکت منتشر می شود و یا به اطلاع وی می رسد، رعایت کند.

در صورتی که هر یک از مشاورین اطلاعات نادرست از طریق این قرارداد در اختیار شرکت قرار دهد و یا موازین و مقررات شرکت را رعایت نکند، شرکت حق فسخ این قرارداد را در هر زمانی و همچنین اعمال بلادرنگ تبعات آن را برای خود محفوظ نگه می دارد. مشاورینی که قراردادشان فسخ شود تمامی حقوق و امتیازات خود را که به واسطه قرارداد با شرکت بدست آورده اند، از جمله گروه فروش خود را از دست می دهند. موازین و مقررات شرکت به منظور حمایت از مشاورین و همچنین اطمینان از اینکه تمامی مشاورین از یک استاندارد برخوردار هستند وضع شده است.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703