قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران فروش:

بند چهار- تمامی امتیازات اختصاص یافته به هر یک از مشاوران فروش قائم به شخص است و امکان انتقال، واگذاری یا نیابت در هیچ یک از امتیازات مذکور و به هیچ شکل ممکن از سوی مشاور فروش وجود ندارد. مشاور تنها می تواند دفتر کار مجازی خود را به یکی از بستگان درجه اول خود واگذار کند. بدین معنی که تمام مشخصات دفتر کار مجازی به آن فرد تغییر خواهد یافت و تمامی حقوق مربوطه نیز به شخص جدید منتقل می شود.

تبصره: شخصی که قصد دارد مالکیت دفتر کار مجازی را به دست بیاورد باید شرایط عمومی متقاضیان پذیرش به عنوان مشاور فروش را داشته باشد.

 

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703