قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

حقوق، تعهدات و مقررات مربوط به مشاوران:

بند بیست و چهارم- در صورت تخلف نسبت به هر یک از بند های فوق، شرکت مجاز است تا به صورت یک جانبه همکاری خود با فرد متخلف را پایان دهد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703